بازبینی لیست آرزوها

در گفتگویی دوستانه از این شاخه به آن شاخه می‌پریدیم. و به اندازه‌ی سالهایی که از یکدیگر دور مانده بودیم از هر دری سخن می‌راندیم. در میانه‌ی صحبت، بحث توانمندی و هنرمندی دوستم در آشپزی را پیش کشیدم و صراحتا به هنرش غبطه خوردم و گفتم کاش من هم مثل تو در هنر آشپزی مهارت داشتم.… ادامه خواندن بازبینی لیست آرزوها