مقدمه‌ای بر سالِ پیشِ رو

الهی به امید تو… در آغاز سالِ جدید، یک جور تب به سراغ آدمی می‌آید که در گرگ‌ومیشِ سالی که رفت با سالی که می‌آید، به مرور و حساب و کتاب اعمال خود بپردازد. به بازبینیِ کارهایی که انجام شد و نتیجه‌بخش بود، فعالیت‌هایی که بهتر بود به آنها پرداخته نمی‌شد، و چیزی جزء اتلافِ… ادامه خواندن مقدمه‌ای بر سالِ پیشِ رو