آشنایی با انواع ویرایش از نگاه دکتر حسن ذوالفقاری

آیا شما هم به‌محضِ به‌ میان آمدنِ سخن از ویرایش، به صحیح‌نویسیِ املای واژگان و پیوسته یا جدانویسی آنها فکر می‌کنید؟ آیا فکر می‌کنید وظیفۀ ویراستار تنها به اصول نشانه‌گذاری و رسم‌الخط نوشته‌ها معطوف می‌شود؟   من فکر می‌کنم هدف اصلی از ویراسته‌نویسی انتقال مطالب به مخاطب با حداقل کژتابی و ابهام است. پس برای نزدیک… ادامه خواندن آشنایی با انواع ویرایش از نگاه دکتر حسن ذوالفقاری