مقایسۀ دامنۀمطالعاتی نویسنده با ویراستار

تصورم بر این بود که ویراستاری کار ساده‌ای است. تاحدودی از نحوۀکار و میزان توجه و تمرکزی که یک ویراستار باید بر کارش معطوف کند، آگاهی داشتم. نه‌اینکه به‌طورمطلق ویراستاری را کار آسان و راحتی بدانم، اما در مقایسه با نویسندگی، در نظرم راحت‌تر و «شدنی‌تر» می‌آمد. بعداز اندکی مطالعه در رابطه با حرفۀ ویراستاری،… ادامه خواندن مقایسۀ دامنۀمطالعاتی نویسنده با ویراستار