متقاضیِ شاگری‌کردن

خانمِ جوانِ جویایِ کاری تعریف می‌کرد که حسابداری خوانده‌ام، مایل هستم در جایی مشغول به کار شوم، اما هنوز اعتمادبه‌نفس کافی برای این کار ندارم. و در خودم این توانمندی و قابلیت را نمی‌بینم که به‌تنهایی بتوانم حساب‌وکتاب یک شرکت یا یک بنگاه‌اقتصادی را انجام دهم. ادامه داد: “هر چه می‌دانم محدود به آموخته‌ها و… ادامه خواندن متقاضیِ شاگری‌کردن