چگونه مردن

اشتباه نکنید این متن هیچ‌گونه ارتباطی با جمله‌ی معروف دکتر “علی‌شریعتی” ندارد. که فرموده است: چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم آموخت. اندیشیدن در رابطه با چگونه‌مردن از مدتها با من بوده است، اما عامل اصلی که باعث نگارش این جملات شد، مطالعه‌ی کتاب “مامان‌ومعنی‌زندگی” از “اروین‌یالوم” است. دچار حالتی… ادامه خواندن چگونه مردن