ملت عشق

ملت عشق را یک ماهی می‌شود که به اتمام رسانده‌ام. بنا به توصیف‌ و تجویزِ دوستان می‌بایست خوانده می‌شد.   می‌توانم با اطمینان بگویم تنها کتابی بود که در چندوقت اخیر مرا به شدت با خود همراه کرد. نمی‌دانم تحت‌تاثیر روانیِ قلم نویسنده بودم، یا سرمست از عشقی که در هر گوشه‌ی آن به مشام… ادامه خواندن ملت عشق