سیستمِ بیوشیمیاییِ احساسِ خوشبختی

در طی زمان، و با مشاهده‌‌ی رفتار و احساست افراد به این نتیجه رسیده‌ بودم که هر شخصی دارای یک Default یا پیش‌فرضِ معینِ احساسی است. مثلا بعضی از افراد به طورِ پیش‌فرض، شاد هستند. یا عده‌ای دیگر غمگین‌ و افسرده‌. وجود پیش‌فرض، به این معنا نیست که افرادی که در یک دسته‌ی مشخص هستند؛ همیشه و به‌طور… ادامه خواندن سیستمِ بیوشیمیاییِ احساسِ خوشبختی