اگر ادبیات نبود…

اگر ادبیات نبود، دنیا چیزی کم داشت. شاید در نقصانِ دنیایِ بدونِ ادبیات تردید داشته باشیم، اما بی‌شک اگر ادبیات نبود، در من چیزی گم بود. ادبیات است که روحِ سرکشم را رام می‌کند، که فکرِ نخراشیده‌ام را صیقل می‌دهد، که حسِ لطیفِ زنانه‌ام را نوازش می‌کند.   واژه اگر نبود، افکار درون ذهن منجمد… ادامه خواندن اگر ادبیات نبود…